Algemene Voorwaarden

COMBE INGEBOUWDE GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Combe International Limited (& com; & quot; Combe & rdquo;) onderhoudt deze website (& ldquo; Site & rdquo;) om bezoekers uit het Verenigd Koninkrijk toe te laten meer te weten te komen over Combe, haar bedrijven en haar producten. Neem gerust een kijkje op de Site voor educatieve, informatieve of amusementsdoeleinden. Door deze Site te gebruiken, stemt u er hierbij mee in gebonden te zijn aan alle bepalingen en voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst (& ldquo; Overeenkomst & rdquo;). Combe behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de voorwaarden en bepalingen van de Overeenkomst op elk gewenst moment te wijzigen en gebruikers van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen via online berichten. Als u deze Site na dergelijke berichten blijft gebruiken, betekent dit automatisch dat u deze wijzigingen accepteert.

VOORWAARDEN

Deze site bevat informatie over gezondheids- en schoonheidsverzorgingsproducten die al dan niet beschikbaar zijn in bepaalde delen van de wereld en / of die mogelijk beschikbaar zijn onder verschillende handelsmerken. Bovendien kunnen de producten door verschillende overheidsinstanties in sommige landen worden onderworpen aan goedkeurings- of goedkeuringsprocedures, en dit kan leiden tot verschillende indicaties, ingrediënten, beperkingen en etikettering. Vanwege deze variabelen is de productinformatie die beschikbaar is op deze site alleen bedoeld voor gebruik door inwoners van het Verenigd Koninkrijk. U mag niets op deze site beschouwen als een promotie of een uitnodiging voor een product of het mogelijke gebruik van een product dat niet is toegestaan ​​door de wet- en regelgeving van het land waarin u zich bevindt. Bovendien vormen beschrijvingen van Combe's producten op deze Site geen productetikettering.

Combe maakt deel uit van de wereldwijde organisatie van Combe Incorporated, White Plains, New York, VS. Combe Incorporated onderhoudt haar eigen website en biedt links naar internationale sites van gelieerde bedrijven die informatie verstrekken over producten, bedrijven en activiteiten op dergelijke internationale locaties. Die internationale links zijn toegankelijk via de startpagina van Combe Incorporated op www.combe.com. Die sites beschikken over informatie die geschikt is voor die landen en regio's en de productinformatie die beschikbaar is via internationale links op www.combe.com is uitsluitend bedoeld voor gebruik door en is alleen van toepassing op inwoners van die internationale locaties. Bovendien vormen beschrijvingen van producten op die sites geen productetikettering; u dient producten te gebruiken in overeenstemming met de instructies op de dozen en etiketten die u aantreft op die producten in het land van aankoop.

Alle informatie (& ldquo; Informatie & rdquo;) die u op deze Site leest of ziet, is beschermd door het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud (& ldquo; Inhoud & rdquo;) is eigendom van Combe, zijn gelieerde bedrijven of andere derde partijen van wie Combe bepaalde wettelijke rechten heeft ontvangen. U mag deze Inhoud van deze Site niet voor commerciële doeleinden rapporteren, wijzigen, publiceren, verkopen, vermenigvuldigen, distribueren, plaatsen, tonen, verzenden of op enigerlei wijze exploiteren. U mag, indien u dit wenst, downloaden en bewaren op een schijf of op de harde schijf van één enkele kopie van de inhoud van deze site voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, zolang u eigendomskennisgevingen niet verwijdert.

Hoewel Combe zich redelijkerwijs heeft ingespannen om informatie op deze site accuraat en tijdig op te nemen, doet Combe geen verklaringen of garanties met betrekking tot dergelijke informatie en Combe aanvaardt met name geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of omissies in de informatie of de inhoud van deze informatie. deze site. Bovendien garandeert noch garandeert Combe dat uw gebruik van de informatie geen inbreuk zal maken op de rechten van derden. Uw toegang tot en gebruik van deze Site is op uw eigen risico en geen enkele van Combe, zijn gelieerde bedrijven of enige partij die betrokken is bij de creatie, overdracht of het onderhoud van deze Site is aansprakelijk voor u voor elke directe, indirecte, gevolgschade. , incidentele of punitieve schade van welke aard dan ook die zou voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van deze Site, of uw onvermogen om toegang te krijgen tot deze Site of deze te gebruiken. Niettegenstaande enige inhoud die hierin is vervat, wordt de inhoud van deze site u aangeboden op een & ldquo; AS IS & rdquo; basis en specifiek ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. Houd er rekening mee dat in sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties niet is toegestaan. Als gevolg hiervan zijn sommige van de hierboven genoemde uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing. U dient uw lokale wetgeving te controleren op eventuele beperkingen of beperkingen die van invloed kunnen zijn op u.

Combe aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade aan of enige virussen die uw computerapparatuur kunnen infecteren als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze site of het downloaden van enige informatie van deze site.

De handelsmerken, logo's en servicemerken (& ldquo; Handelsmerken & rdquo;) die op de hele site worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Combe en / of externe licentiegevers. Er wordt u geen licentie, recht of toestemming verleend voor enig gebruik van de Handelsmerken door u of iemand die door u is geautoriseerd. Misbruik van handelsmerken is ten strengste verboden en Combe en zijn gelieerde ondernemingen zullen hun intellectuele eigendomsrechten agressief handhaven in de ruimste zin van de wet, inclusief het nastreven van strafrechtelijke vervolging wanneer en waar nodig. De afbeeldingen en afbeeldingen van mensen, producten, plaatsen of dingen weergegeven op deze site zijn eigendom van Combe of worden gebruikt met toestemming van aangesloten bedrijven of derden. Elk gebruik van dergelijke foto's of afbeeldingen door u of iemand die u heeft geautoriseerd of die met u zijn gelieerd, is ten strengste verboden. Ongeautoriseerd gebruik van afbeeldingen en afbeeldingen is mogelijk in strijd met auteursrecht- of handelsmerkwetten, privacywetten of communicatiewetten of -voorschriften.

Internetgebruikers die zich bevinden in landen die onderworpen zijn aan toepasselijke handelsembargowetten en -regelgeving, hebben geen toegang tot deze Site en worden verzocht op dit moment onmiddellijk af te sluiten.

Alle communicatie of materiaal dat via e-mail of op een andere manier aan deze site wordt doorgegeven, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk behandeld. Dit omvat ideeën, suggesties, opmerkingen, vragen en andere informatie of gegevens. Alles dat wordt ingediend bij Combe kan zonder beperking of compensatie door Combe of aan haar gelieerde bedrijven worden gebruikt, gereproduceerd, doorgegeven, openbaar gemaakt of gepubliceerd. Ideeën en suggesties waarvan u van mening bent dat deze van vertrouwelijke en / of eigendomsrechtelijke aard zijn, moeten niet elektronisch of anderszins aan Combe worden voorgelegd zonder eerst een vertrouwelijke openbaarmakingsovereenkomst te ondertekenen die is opgesteld door de juridische adviseur van Combe.

Combe heeft niet alle sites bekeken die aan deze site zijn gekoppeld. Als gevolg hiervan is Combe niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites en is uw koppeling met dergelijke sites geheel op eigen risico.

Combe behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment materiaal uit de Inhoud van deze Site te wijzigen of te verwijderen. Combe behoudt zich verder het recht voor om deze Site te allen tijde en zonder kennisgeving te beëindigen.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk, zonder rekening te houden met conflicten met wettelijke bepalingen of principes. Alle geschillen, controverses of claims die voortvloeien uit, betrekking hebben op of verband houden met deze Site of deze Gebruikersovereenkomst, of de schending of geldigheid van deze Gebruikersovereenkomst, zullen worden beslecht door arbitrage. De arbitrage zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de Arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel die van kracht zijn op het moment van de arbitrage, behalve als ze hierin kunnen worden gewijzigd. De zetel van de arbitrage is Londen, Engeland, en de taal waarin een dergelijke procedure zal worden gevoerd, is Engels. De enige arbiter wordt gekozen en benoemd door de Internationale Kamer van Koophandel. De arbitrale uitspraak zal schriftelijk gebeuren en is definitief en bindend voor de partijen. De prijs kan een prijs van kosten omvatten, inclusief redelijke advocaten & rsquo; vergoedingen en uitbetalingen. Een uitspraak over de uitspraak kan worden gedaan door een rechtbank die jurisdictie heeft over deze uitspraak of die bevoegd is over de partijen of hun bezittingen.

Now you will be redirected to another website according to your geo-location